Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældrehåndbogen

Velkommen til Skalmejeskolen

 

I er nu sammen med jeres barn blevet en del af en skolehverdag. En hverdag hvor der er plads til alle skolens og SFO-ens børn, forældre og medarbejdere.

I dette skriv kan I finde svar på mange praktiske spørgsmål. Brug det gerne til at slå op i – og ellers kan vi kontaktes på AULA.

For at kunne være sammen er der noget, der gælder for os alle.

På vores skole og i SFO er vi alle – også forældre, opmærksomme på og gør vores bedste for at:

 • Alle børn skal blive så dygtige, som de kan
 • Alle børn skal være en del af fællesskabet
 • At huske på at sprog skaber virkelighed
 • Forældre inddrages som resurse
 • At huske at gøre noget for børnenes fællesskab

 

En alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til Skalmejeskolen og SFO

 

Alkohol:  

På Skalmejeskolen og i SFO-en drikker og serverer vi ikke alkohol. Dette gælder for alle skole- og fritidsarrangementer. 

AULA:  

Skriftlig kommunikation foregår via AULA. 

Børnefødselsdage:  

På barnets fødselsdag synges der fødselsdagssang i klassen, men der deles ikke noget ud.  

Skolen anbefaler, at hvis man holder fødselsdagsfest, inviterer man enten alle piger, alle drenge eller hele klassen.

Børnesamtaler:

På skolen afholdes der to årlige børnesamtaler med fokus på barnets trivsel og faglige udvikling.

Computere:

Alle børn på Skalmejeskolen har adgang til computere. I 0. - 1. klasse deles to børn om én computer. I 2. og 3. klasse har man sin egen computer på skolen. 4., 5. og 6. har computeren med hjem. Der underskrives en tro/love erklæring af forældrene ved udleveringen af computeren til hjemmebrug.

Cykler:  

Vi opfordrer til, at alle børn cykler. Cyklerne placeres ved cykelparkerings-pladserne. Cykelparkering anvises af klasselærerne. 

Cykeltur med børn:  

Hvis vi i skole eller SFO cykler med børnene, skal børnene bruge cykelhjelm. 

Decemberkalender:

I december måned mødes alle hver dag i Loen til Skalmejeskolens egen julekalender. Her spiller børn og voksne sammen på scenen - alle har en rolle i årets skuespil.

Familieforhold:  

Ved særlige omstændigheder; skilsmisse, dødsfald i familien og lignende, er det vigtigt, at vi informeres, så vi kan møde jeres barn med forståelse. 

Øvrige ændringer meddeles til skolen og profilen ændres i Aula.

Forældremøder:  

Årgangen afholder et årligt forældremøde. Mødet ligger i løbet af efteråret. 

Fotografering:  

Alle børn fotograferes i efteråret.  

Frikvarter/pauser:  

På Skalmejeskolen har vi ingen klokke, der ringer ind og ud til time. 

Mange pauser i skolen er udenfor. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, der  

passer til vejret både til skole og SFO. Der skal medbringes skiftetøj.

Fritagelse for undervisning:  

Børnenes fritagelse fra undervisningen sker kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet via AULA.  

Enkelte timer, op til en dag: - skriv til klasselærerne.  

Mere end en dag: - Skriv til Skolelederen. Vi gør opmærksom på, at når der anmodes om og holdes fri, uden for skoleferierne er det jeres ansvar som forældre at følge op på undervisningen. Som skole tilbyder vi ikke særligt materiale og andet i denne forbindelse. Ekstra fri/ferie registreres som lovligt fravær. 

Frivillig musik: 

Vi har hvert år frivillig musik. Der kommer besked ud om dette via AULA. Tilmeldingen er bindende for perioden. 

Fælles morgensang:

Hver fredag mødes hele skolen til fælles morgensang i Loen.

Glemt tøj: 

Ved indgangen har vi en kasse til glemt tøj. I SFO hænger der også en snor med glemt tøj. På AULA informerer vi om, hvornår vi lægger glemt tøj frem til afhentning. Ikke afhentet tøj gives til genbrug.

Juleafslutning:  

Sidste skoledag før juleferien starter i kirken. Derefter fortsætter juleafslutningen på skolen. Dagen slutter kl. 12. 

Juleklippedag:  

Fællesarrangement for hele skolen hvor børn og forældre julehygger og fremstiller julepynt.  

Læringskonferencer:

To gange om året mødes årgangens dansk-, matematiklærere, læsevejleder, matematikvejleder, ordblindevejleder og ledelsen for at gennemgå de enkelte børn og årgangens faglige standpunkt og udvikling. Særlige tiltag for den kommende periode aftales. 

Meddelelsesbog:

Meddelelsesbogen udfyldes i forbindelse med skolehjemsamtalerne i efteråret og gemmes og deles efterfølgende med forældrene i sikre filer. Nogle af punkterne kan udfyldes sammen med barnet og forældrene til skolehjemsamtalen. 

Mobiltelefoner:  

Børnene må medbringe mobiltelefoner på Skalmejeskolen.  

De enkelte klasser laver aftaler om brug/ikke brug af mobiltelefonen i undervisningstiden og i pausen.  

I SFO er der mobildage. 

Ordblindeindsatsen:

Børnenes læse og skriveudvikling følges nøje fra skolestart. Ved mistanke om mulighed for ordblindhed ved barnet testes barnet i 4. klasse. Hvis barnet har ordblindhed bliver de tilbudt et intensivt træningsforløb i teknologiske hjælpemidler. Ligeledes er der oplysningsmøder for børn og forældre.

Motionsdag:  

Fredag før efterårsferien deltager vi i Skolernes Motionsdag.  

Rygning:  

Skalmejeskolens matrikel er røg- og dampfri. 

Trivsel:

Fællesskabet og trivsel vægtes højt på Skalmejeskolen.

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. – Det betyder, at alle ikke lærer det samme.

Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas. Det gælder også i pauserne og på vej til og fra skolen.

Vores skole, og det vi bruger på skolen, tilhører os alle, derfor behandler alle det godt. 

SFO: 

Vi har en stor og velfungerende SFO. SFO-en er en integreret del af Skalmejeskolen både med lokaler og medarbejder. 

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 6.30- 16.45 

Fredag 6.30-15.30 

Der er en fast tovholder fra SFO til hver årgang. 

Tovholder henter elever i skolen hver dag. (0.-3. årg.)

Skolefest:  

En gang om året holdes Skalmejefest, hvor alle børn på skolen bidrager til festen. Forældrene inviteres.  

Skalmejegården:  

Befinder sig på vores matrikel. Det er en selvejende institution. Vi har et konstruktivt samarbejde omkring det enkelte barns overgang fra børnehave til skole. Vi arbejder med Herning Model Skolestart - et overgangsarbejde mellem børnehave og skole.

Skalmejesamling:  

Cirka en gang om måneden samles alle børn og voksne til en fælles samling, som oftest foregår i Loen. Årgangene skiftes til at planlægge, hvad der skal ske under samlingen.  

Skolebestyrelse:  

På skolens hjemmeside findes oplysninger om skolebestyrelsen.

Skolebibliotek (pædagogisk læringscenter):  

Alle børn har mulighed for at låne bøger på skolebiblioteket både til brug i undervisning på  skolen og til læsning i fritiden.  

Børnene får to gange årligt en opgørelse over de bøger, der skulle have været afleveret. Hvis en bog er blevet væk, skal den erstattes. 

Skole/hjem samarbejde:  

Undervisningen på Skalmejeskolen tilrettelægges, så børnene selvstændigt og aktivt arbejder med at lære. Forældrene inddrages i denne læreproces.  

Forældrene er altid velkomne på Skalmejeskolen og til at deltage i klassens aktiviteter. Der  

skal ikke gives besked på forhånd. Forældrene informeres om børnenes hverdag både i skole og SFO via AULA. 

Skole/hjem samtale:  

Der afholdes en årlig skole/hjem samtale. Derudover afholdes skole/hjem samtaler efter behov.

Skole/hjem samtalen tilrettelægges, så den medinddrager børn, forældre og lærere/pædagoger i en trekantssamtale. Skal børnene ikke deltage, aftales det på forhånd.  

Skolemælk:  

Alle børn på Skalmejeskolen tilbydes en mælkeordning, som leveres af ”Mejeriernes Skolemælksordning”. Skolen uddeler materialer og bestillingssedler. Herefter har det enkelte hjem ansvaret for bestilling, betaling og eventuelle reklamationer.   

Skolestart:  

For at give det enkelte barn en tryg skolestart, startes processen allerede før barnet begynder i skolen. I foråret arrangeres besøg på skolen for de kommende førskolebørn. Børnene begynder i førskole og SFO 1. juni. 

Sundhedsplejerske:  

Sundhedsplejersken er på Skalmejeskolen efter aftale og træffes på telefon: 96 28 28 28.  

Sygdom:  

Er barnet syg skrives dette på Aula i kontaktbogsnoten – fra morgenen af. Hvis barnet går i SFO skal sygdom også noteres i komme/gå- modulet.

Tandlæge:  

I Herning Kommune er tandplejen et gratis tilbud for alle børn og unge fra 0 –18 år. Al tandbehandling for børn i Sunds finder sted på klinikken ved Sunds Skole.  

Trivselsråd:  

Formålet med trivselsrådet: 

 • Synliggøre forældrenes medansvar, indflydelse og aktive rolle for trivslen blandt klassens børn. 
 • Medvirke til at der etableres et forældrefællesskab.  
 • Der arbejdes aktivt og involverende med at skabe en god og rummelig klassekultur, som modvirker mobning og fremmer trivsel. F.eks. ved legegrupper, legeaftaler, aftaler omkring afholdelse af fødselsdage. 
 • Styrke sammenholdet og samarbejdet mellem elever/lærer/forældre. 
 • Bindeled mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre.  
 • Bestyrelsen inviterer årligt til møde mellem bestyrelse og trivselsråd 
 • At være en aktiv – usynlig - klassekammerat 

 

Trivselskonferencer:

To gange om året afholdes der trivselskonference. Her deltager klasselærere, kontaktpædagog i SFO, trivselsvejleder og ledelsen. Ved disse konferencer drøftes det enkelte barn og hele klassens trivsel. Evt. tiltag aftales.

Trivselsvejleder: 

På Skalmejeskolen har vi ansat en trivselsvejleder. Se beskrivelsen under indsatsområder.

Ugebreve:

Skalmejeskolen har vi Hver uge skriver klasselæreren et ugebrev om den forgangne og den kommende uge - herunder evt. ændringer i skemaet. Det er vigtigt, at forældrene løbende orienterer sig i ugebrevene.