Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældrehåndbogen

Velkommen til Skalmejeskolen.

 

I er nu sammen med jeres barn blevet en del af en skolehverdag. En hverdag hvor der er plads til alle skolens og SFO-ens børn, forældre og medarbejdere.

 

I dette hæfte kan I finde svar på mange praktiske spørgsmål. Brug det gerne til at slå op i – og ellers kan vi kontaktes på AULA.

 

For at kunne være sammen er der noget, der gælder for os alle.

På vores skole og i SFO er vi alle – også forældre, opmærksomme på og gør vores bedste for at:

 

 • Alle børn skal blive så dygtige, som de kan
 • Alle børn skal være en del af fællesskabet
 • At meningsfulde fællesskaber – Herning Kommunes fællesskabsstrategi er i højsædet
 • At huske på at sprog skaber virkelighed
 • Forældre inddrages som resurse
 • At huske at gøre noget for børnenes fællesskab

 

En alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til  

Skalmejeskolen og SFO  

 

Alkohol:  

På Skalmejeskolen og i SFO-en drikker og serverer vi ikke alkohol. Dette gælder for alle skole- og fritidsarrangementer. 

 

AULA:  

Kommunikation foregår via AULA eller på SFO-telefon. Sygdom skrives på AULA om morgenen i kontaktbogsnoten.

Ved særlige omstændigheder; skilsmisse, dødsfald i familien og lignende, er det vigtigt, at vi informeres, så vi kan møde jeres barn med forståelse.

 

Børnefødselsdage:  

På barnets fødselsdag synges der fødselsdagssang i klassen, men der deles ikke noget ud.  

Skal der deles invitationer ud, i skoletiden, til en fødselsdagsfest inviteres alle drenge/piger/hele klassen 

 

Cykler:  

Vi opfordrer til, at alle børn cykler. Cyklerne placeres ved cykelparkeringspladserne. 

Cykelparkering anvises af klasselærerne. 

  

Cykeltur med børn:  

Hvis vi i skole eller SFO cykler med børnene, skal børnene bruge cykelhjelm. 

 

Elevplaner:  

Der udarbejdes en årlig elevplan. Elevplanen kan tilgås på Meebook 

og gøres tilgængelig i forbindelse med den årlige skole/hjem samtale.  

 

Familieforhold:  

Sker der ændringer i familien orienteres skole og SFO 

 

Ferie uden for skoleferien:  

Ferie skal i størst muligt omfang holdes i skolernes ferieperioder.  

Der kan ved skolelederen anmodes om fri udenfor skoletiden.  

 

Forældremøder:  

Årgangen afholder et årligt forældremøde. Mødet ligger i løbet af efteråret. 

  

Fotografering:  

Alle børn fotograferes i efteråret.  

 

Frikvarter/pauser:  

På Skalmejeskolen har vi ingen klokke, der ringer ind og ud til time. 

Alle pauser i skolen er udenfor. Det er vigtigt, at børnene har tøj med, der  

passer til vejret både til skole og SFO. Der skal medbringes skiftetøj.

 

Fritagelse for undervisning:  

Børnenes fritagelse fra undervisningen sker kun efter skriftlig anmodning fra hjemmet via  

AULA.  

Enkelte timer, op til en dag: klasselærerne.  

Mere end en dag: Skoleleder. Vi gør opmærksom på, at når der anmodes om og holdes fri, uden for skoleferierne er det jeres ansvar som forældre at følge op på undervisningen. Som skole tilbyder vi ikke særligt materiale og andet i denne forbindelse. Ekstra fri/ferie registreres som fravær. 

Frivillig musik: 

Vi har hvert år frivillig musik. Der kommer besked ud om dette via AULA. Tilmeldingen er bindende for perioden. 

 

Glemt tøj: 

På AULA informerer vi om, hvornår vi lægger glemt tøj frem til afhentning. Ikke afhentet tøj gives til genbrug.

 

Juleafslutning:  

Sidste skoledag før juleferien starter i kirken. Derefter fortsætter juleafslutningen på skolen. Dagen slutter kl. 12. 

 

Juleklippedag:  

Fællesarrangement for hele skolen hvor børn og forældre julehygger og fremstiller julepynt.  

 

Mobiltelefoner:  

Børnene må medbringe mobiltelefoner på Skalmejeskolen.  

De enkelte klasser laver aftaler om brug/ikke brug af mobiltelefonen i undervisningstiden og i pausen.  

I SFO er der mobildage. 

 

Motionsdag:  

Fredag før efterårsferien deltager vi i Skolernes Motionsdag.  

 

Rygning:  

Skalmejeskolens matrikel er røg- og dampfri. 

Trivsel:

Alle børn skal blive så dygtige, som de kan. – Det betyder, at alle ikke lærer det samme.

Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas. Det gælder også i pauserne og på vej til og fra skolen.

Vores skole, og det vi bruger på skolen, tilhører os alle, derfor behandler alle det godt. 

 

SFO: 

Vi har en stor og velfungerende SFO. SFO-en er inde på skolen og bruger de samme lokaler, som vi gør i skoletiden.  

Åbningstider: 

Mandag til torsdag 6.30- 16.45 

Fredag 6.30-15.30 

Der er en fast tovholder fra SFO til hver årgang. 

Tovholder henter elever i skolen hver dag. (0.-3. årg.)

 

Skolefest:  

En gang om året holdes Skalmejefest, hvor alle børn på skolen bidrager til festen. Forældrene inviteres.  

 

Skalmejegården:  

Befinder sig på vores matrikel. Det er en selvejende institution. Vi har et konstruktivt samarbejde omkring det enkelte barns overgang fra børnehave til skole. Vi arbejder med Herning Model Skolestart - et overgangsarbejde mellem børnehave og skole.

 

Skalmejesamling:  

Cirka en gang om måneden samles alle børn og voksne til en fælles samling, som oftest foregår i Loen. Årgangene skiftes til at planlægge, hvad der skal ske under samlingen.  

I december mødes alle hver dag til Skalmejeskolens decemberkalender 

 

Skolebestyrelse:  

På skolens hjemmeside findes oplysninger om skolebestyrelsen.

  

Skolebibliotek (pædagogisk læringscenter):  

Alle børn har mulighed for at låne bøger på skolebiblioteket både til brug i undervisning på  

skolen og til læsning i fritiden.  

Børnene får to gange årligt en opgørelse over de bøger, der skulle have været afleveret.  

Hvis en bog er blevet væk, skal den erstattes. 

 

Skole/hjem samarbejde:  

Undervisningen på Skalmejeskolen tilrettelægges, så børnene selvstændigt og aktivt arbejder med at lære. Forældrene inddrages i denne læreproces.  

Forældrene er altid velkomne på Skalmejeskolen og til at deltage i klassens aktiviteter. Der  

skal ikke gives besked på forhånd. Forældrene informeres om børnenes hverdag både i skole og SFO via AULA. 

  

Forældremøder planlægges normalt i samarbejde med trivselsråd. 

 

Skole/hjem samtale:  

Der afholdes en årlig skole/hjem samtale. 

 

Skole/hjem samtalen tilrettelægges, så den medinddrager børn, forældre og lærere 

/pædagoger en trekantssamtale. Skal børnene ikke deltage, aftales det på forhånd.  

 

Skolemad:  

Der er mulighed for at bestille skolemad om tirsdagen. Maden leveres af Sunds Grillen. Maden bestilles og betales via følgende hjemmeside: www.sundsgrill.dk

I skoleåret 2021-2022 kan der først købes skolemad fra 1. januar 2022.

 

Skolemælk:  

Alle børn på Skalmejeskolen tilbydes en mælkeordning, som leveres af ”Mejeriernes Skolemælksordning”. Skolen uddeler materialer og bestillingssedler. Herefter har det enkelte hjem ansvaret for bestilling, betaling og eventuelle reklamationer.  

 

Skolestart:  

For at give det enkelte barn en tryg skolestart, startes processen allerede før barnet begynder i skolen. I foråret arrangeres besøg på skolen for de kommende førskolebørn. Børnene begynder i førskole og SFO 1. juni. 

 

Sundhedsplejerske:  

Sundhedsplejersken er på Skalmejeskolen efter aftale og træffes på telefon: 96 28 28 28.  

 

Sygdom:  

Er barnet syg skrives dette på Aula i kontaktbogsnoten – fra morgenen af. 

 

Tandlæge:  

I Herning Kommune er tandplejen et gratis tilbud for alle børn og unge fra 0 –18 år. Al tandbehandling for børn i Sunds finder sted på klinikken ved Sunds Skole.  

 

Trivselsråd:  

Formålet med trivselsrådet: 

 • Synliggøre forældrenes medansvar, indflydelse og aktive rolle for trivslen blandt klassens børn. 
 • Medvirke til at der etableres et forældrefællesskab.  
 • Der arbejdes aktivt og involverende med at skabe en god og rummelig klassekultur, som modvirker mobning og fremmer trivsel. F.eks. ved legegrupper, legeaftaler, aftaler omkring afholdelse af fødselsdage. 
 • Styrke sammenholdet og samarbejdet mellem elever/lærer/forældre. 
 • Bindeled mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre.  
 • Bestyrelsen inviterer årligt til møde mellem bestyrelse og trivselsråd 
 • At være en aktiv – usynlig - klassekammerat